Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Door het feit van zijn bestelling verklaart de cliënt zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op zijn bestelbonnen, brieven en in algemene zin op al zijn handelsdocumenten.
 2. Onze prijzen zijn vrijblijvend en de bestellingen door onze vertegenwoordigers opgenomen, verbinden ons slechts voor zover zij door ons werden aanvaard.
 3. Voor de in omloop zijnde bestellingen worden steeds de prijzen van de leveringsdatum, in overeenstemming met de wettelijke prijzen toegepast.
 4. Goederen die op de voorziene datum niet werden geleverd, zullen aan de cliënt bezorgd worden naargelang onze mogelijkheden zonder dat de cliënt op enige vergoeding aanspraak kan maken.
 5. De door ons vermelde of aangenomen leveringstermijn hebben slechts een indicatief karakter. Een vertraging kan nooit schadeloosstelling nog intresten met zich brengen, zelf indien de termijn uitdrukkelijk overeengekomen werd.
 6. Onze prijzen zijn gerekend FRANCO thuis volgens hierboven vermelde voorwaarden. Bij iedere aflevering en alvorens voor ontvangst te tekenen, dient de cliënt na te gaan of alle op de factuur op verzendingsnota vermelde goederen werden afgeleverd. Elk tekort of beschadiging dient onmiddellijk te worden aangegeven, en dit bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Alle latere klachten zullen afgewezen worden.
 7. Geen enkele klacht ontslaat de cliënt van zijn betalingsverplichting. Onze facturen zijn betaalbaar netto contant zonder korting, hetzij op onze maatschappelijke zetel, speciën of per cheque, hetzij in handen van onze besteller, in speciën of per cheque, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Ingeval het totaal factuurbedrag op de vervaldatum niet werd betaald, zal er van rechtswege en zonder inmorastelling een verwijlintrest van 12%’s jaars vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er, bij wanbetaling zonder enige gegronde reden, een bedrag van 10% op het verschuldigd saldo, met een minimum van 125€ van rechtswege en zonder inmorastelling, onherleidbaar bij wijze van forfaitaire vergoeding aangerekend worden, dit in toepassing van art. 1139 van het burgerlijk wetboek.
 8. Ingeval de cliënt achterstallig is met zijn betalingen hebben wij het recht alle lopende bestellingen op te zeggen te weigeren en/of te schorsen en/of als verbroken te beschouwen zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadeloosheidsstelling.
 9. Het gebruik van toestellen of materiaal dat, al dan niet met een waarborg ter  beschikking wordt gesteld is ten strengste beperkt tot de door ons geleverde producten. Wie deze voorwerpen aanwendt voor artikelen van andere merken of leveranciers waardoor de verbruiker zou misleid worden, pleegt een inbreuk op eerlijke handelsgebruiken en stelt zich aan vervolging bloot.
 10. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen blijven alle geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling.
 11. Bestellingen via webshop moeten een minimumbedrag hebben van 250€ voor levering binnen een straal van 25km van Sint-Truiden. Afhalingen hebben geen minimumbedrag. Indien er foutieve prijzen op de webshop worden weergegeven, hebben wij het recht deze aan te passen zonder verder gevolg. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bestellen via een ander kanaal.
 12. Alle geschillen worden uitsluitend naar Belgisch recht door de rechtbank van Hasselt beslecht.